Ochrana osobných údajov

Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci realitnej kancelárie RH – invest s.r.o., so sídlom Ďurkova 23, 949 01 Nitra(ďalej len „My“ alebo „Realitná kancelária“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na čísle 0915 100 435 e-mailom na rhinvest@rhinvest.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ustanoveniami Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími predpismi Slovenskej republiky.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: - poskytovať realitné služby našim klientom; - plniť rôzne zákonnéa zmluvné povinnosti; a - chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Účel
Právny základ podľa GDPR
Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods.1 písm b) GDPR
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi SR
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Marketingové účely
Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov
Oprávnený záujem nás, našich klientov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere napr. našim realitným maklérom, našim účtovným poradcom, finančným poradcomako aj alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Takisto sme v určitých situáciách povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné realitné služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste našim klientom, Vaše osobné údaje môžeme najčastejšie získať od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GPDR.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Uvedené práva môže realizovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú vyššie. Máte takisto právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zlepšenia fungovania našej webstránky, jej vzhľadu a funkčnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Aktuálne v ponuke na predaj: Rodinný dom Ivanka pri Nitre | Vila pod Zoborom